Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prevádzkový poriadok

Via ferraty Zobor

 • 1 Úvodné ustanovenia
 1. Vlastníkom Via ferrát Zobor je Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, Rázusova 2A, 949 01  Nitra, IČO: 54267765. Prevádzkovateľom a správcom je Zoborský skrášľovací spolok, Panská dolina 971/65, 949 01  Nitra, IČO: 42335205.
 2. Účelom návštevného a prevádzkového poriadku Via ferrát Zobor (ďalej len „ferraty“) je predovšetkým ochrana života a zdravia návštevníkov ako aj ochrana prírodných hodnôt územia v ktorom sa ferraty nachádzajú.

Návštevný a prevádzkový poriadok je umiestnený na webovej stránke www.viaferratazobor.sk a na informačných tabuliach (príp. ako odkaz) nachádzajúcich sa vo vybraných miestach (Liečebný ústav Zobor, Podhájska cesta, Artin, vrchol Pyramídy). Ďalej je návštevný a prevádzkový poriadok k dispozícii v Penzióne ARTin na Svätourbanskej 37 v Nitre a v Turistickom informačnom centre na Štefánikovej triede 1 v Nitre.

 1. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka z ferrát.
 2. Pohyb na ferratách je možný len na vlastné riziko. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s ferratovým setom, nekvalitného výstroja, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod., a tiež za škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených, nepreberá vlastník a správca ferrát žiadnu zodpovednosť.
 3. Na ferratových cestách hrozí riziko pádu a riziko padajúcich skál s následkami ťažkého poranenia až smrti.
 4. Pohyb na ferratách je určený skúseným lezcom vybavených základným certifikovaným ferratovým setom: sedací horolezecký úväz (prípadne celotelový), tlmič pádov, horolezecká prilba. Na ťažké ferraty od obtiažnosti E odporúčame doplniť základnú výbavu o rozšírenú ferratovú výstroj: odsedávačka a prsný úväz. Taktiež odporúčame používať rukavice a pevnú turistickú obuv.
 5. Začiatočníci a neskúsení lezci môžu liezť na ferratách len s oprávnenou osobou, akou je horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA, prípadne so skúseným lezcom.
 6. Horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA sa pri poskytovaní služieb riadi štandardami, ktoré vydáva ich stavovská organizácia. Horský vodca UIAGM a horský sprievodca UIMLA počas poskytovania služby nesú zodpovednosť za sprevádzané osoby. Oprávnené osoby majú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené klientovi.
 • 2 Povinnosti návštevníkov
 1. Návštevník ferrát je povinný sa pred ich použitím oboznámiť s týmto  návštevným a prevádzkovým poriadkom a dodržiavať ho. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov ferrát (turisti, deti, sprievod detí a pod.)
 2. Návštevník ferrát je povinný dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu na ferratách, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku (§4).
 3. Návštevník ferrát je povinný bezodkladne oznámiť správcovi ferrát nedostatky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie návštevníkov ferrát a podľa svojich možností sa podieľať na ich odstránení.
 4. Návštevník ferrát je povinný v prípade krádeže alebo vandalizmu (oceľové časti ferraty, tabule, športový výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť túto skutočnosť polícii. 
 5. Návštevník ferrát je zodpovedný za dobrý stav svojho výstroja. Pri lezení je možné používať iba výstroj určený pre tento šport (s označením UIAA, CE) a profesionálne s ním manipulovať.
 6. Návštevníci sú pri pohybe na ferratách povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušenia pokoja a ticha.
 7. Je zakázané pohybovať sa po ferratách bez zaistenia a mimo trasy vymedzenej istiacim lanom.
 8. Počas búrky alebo ak hrozí búrka je na ferraty vstup prísne zakázaný. Istiaci reťazec funguje ako bleskozvod!
 9. Zakázaný je vstup detí do 15 rokov bez sprievodu a trvalého dozoru dospelej osoby alebo pod vedením skúseného inštruktora, ktorý za ne zodpovedá.
 10. Po ferratách je zakázané liezť s cepínmi. Rovnako je zakázané liezť v mačkách (stúpacích železách) po technických zabezpečovacích zariadeniach ferrát.
 11. Na ferraty je zakázaný vstup a pohyb osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a tiež je zakázané konzumovať alkohol v priestoroch určených na šport.
 12. Zakazuje sa vstupovať so psami na technické zabezpečovacie zariadenia ferraty. Na území ferrát môžu návštevníci vodiť psy len na vôdzke a s náhubkom. 
 13. Do priestorov ferrát je zakázané vchádzať s motorovými vozidlami, okrem vozidiel záchranných zložiek pri výkone ich povolania, polície, príp. vozidiel s povolením.
 14. Vojsko, polícia, hasiči sú povinní o svojich cvičeniach na ferratách informovať správcu. Cvičenie sa musí odohrávať v čase mimo obdobia s vysokou návštevnosťou. Pri cvičeniach nesmie byť poškodzované zariadenie ferraty a nesmie dôjsť k ohrozeniu návštevníkov.
 15. Organizovanie hromadných športových podujatí a organizovaných akcií podlieha samostatnému súhlasu správcu ferrát.
 16. Na ferratách platí zákaz prevádzkovania komerčných aktivít sprievodcov, vodcov, cestovných agentúr bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Od komerčných subjektov požaduje správca úhradu poplatku na údržbu ferrát vo výške 2,- € za klienta a deň (kto ferraty používa komerčne, mal by sa podieľať na ich údržbe).
 17. V období sezónnej uzávery je na ferraty prísne zakázaný vstup.
 18. Na ferraty je možné vstupovať len v čase denného svetla, to znamená hodinu po východe slnka po hodinu pred západom slnka.
 19. V oblasti ferrát je zakázané kempovať, stanovať a zakladať ohne mimo priestorov na to určených.
 20. Zhotovovanie audiovizuálnych záberov ferrát pre komerčné a reklamné použitie je možné len so súhlasom správcu.
 21. Zakázané sú akékoľvek úpravy a zásahy do technického zariadenia ferrát, umiestňovanie nových fixných istiacich prvkov, úpravy istiacich lán a kotviacich bodov ferrát.
 • 3 Práva a povinnosti správcu
 1. Vlastník a správca nezodpovedajú za zranenia a škody spôsobené rizikovými faktormi charakteristickými pre pohyb na ferratách.
 2. Vlastník a správca alebo nimi poverené osoby sú oprávnení vykázať z priestorov ferraty osoby porušujúce poriadok, nedodržujúce zásady a ohrozujúce ostatných návštevníkov alebo osoby poškodzujúce zariadenia na ferrate.
 3. Správca je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky technických zabezpečovacích zariadení ferrát (laná, mosty, oceľové nášľapy, drevené prvky, kotviace body, atď).
 4. Správca je oprávnený dočasne alebo trvalo uzavrieť jednotlivé ferratové cesty v prípade, ak si to jej stav alebo aktuálna situácia vyžaduje a informovať o tom návštevníkov.
 5. Pri uzávere ferrát musí správca na viditeľnom mieste pred vstupom na ferraty umiestniť tabuľu so zákazom vstupu.
 6. Správca je povinný v prípade uzávery ferrát informovať o tom na svojej webovej stránke a zabezpečiť zverejnenie tejto informácie na webovej stránke ferrát www.viaferratazobor.sk.  
 • 4 Zásady bezpečného pohybu na ferratách
 1. Klasifikácia obtiažnosti zaistených ferratových ciest A, B, C, D, E, F:

A – ľahká zaistená ferratová cesta – III. UIAA
B – stredne ťažká zaistená ferratová cesta – IV. UIAA
C – ťažká zaistená ferratová cesta – IV. UIAA
D – veľmi ťažká zaistená ferratová cesta – V. UIAA
E – extrémne ťažká zaistená ferratová cesta – VI. UIAA
F – veľmi extrémne ťažká zaistená ferratová cesta určená len pre športových lezcov

 1. Pri pohybe na ferratách používajte predpísanú certifikovanú ferratovú výstroj: horolezecká prilba, horolezecký sedací úväz, tlmič pádu s karabínami.
 2. Pred nástupom na ferratu si vždy starostlivo skontrolujte vybavenie.
 3. Nikdy nelezte sami.
 4. Ferraty sú jednosmerné, protismerný postup je dovolený len v prípade núdzovej situácie.
 5. Neopúšťajte nikdy trasu ferraty a istiaceho lana.
 6. Na ferratách dodržiavajte odstup 1,5 m od iného lezca a nepredbiehajte sa.
 7. Pred lezením je potrebné zvážiť svoje schopnosti (a rovnako aj zdravotný stav). Začiatočníci by mali začínať ľahšími trasami a postupne zvyšovať ich náročnosť .
 8. Zvýšte pozornosť, ak je na ferratových cestách mokro, námraza, sneh. Náročnosť jednotlivých ferrát sa tým zvyšuje.
 9. Nevstupujte na ferratu pri hroziacej búrke. Uistite sa, že poznáte všetky únikové cesty z ferraty a keď sa zhorší počasie, opustite cestu skôr.
 10. Pri pohybe musíte byť istený vždy dvoma karabínami.
 11. Karabíny si pri výstupe tlačte po lane a majte ich vždy v dohľade.
 12. Pri prepínaní karabín buďte vždy jednou karabínou zaistený na istiacom lane.
 13. Keď prileziete k istiacej kotve, stabilne sa postavte na nášľapy, následne precvaknite nad kotvu jednu karabínu, potom druhú karabínu (nikdy nie obe naraz) a následne sa prechyťte nad kotvu.
 14. Starostlivo si kontrolujte dovretie zámky karabíny.
 15. Pri kolmom (vertikálnom) pohybe lezca po oceľovom lane dodržujte odstup dvoch polí medzi lezcami (min 4m) tak, aby sa lezci v prípade pádu vzájomne nezranili.
 16. Pri vodorovnom (horizontálnom) pohybe platí zásada jeden lezec na jednom poli medzi istiacimi kotvami.
 17. Skúsenejší lezec lezie prvý tak, aby mohol dobre zhora kontrolovať nováčika pod sebou a včas mu poskytnúť pomoc.
 18. Prevádzkovateľ ferrát zakazuje, aby skúsenejší lezec (inštruktor, vodca, sprievodca, ...) bral na ferraty viac než max. štyri neskúsené osoby (na väčšiu skupinu nie je reálne dohliadnuť, takéto správanie je nezodpovedné a obmedzuje ostatných lezcov).     
 19. Pri vyhýbaní zostaňte vždy zaistený.
 20. Od lezcov, ktorí nedodržiavajú pravidlá, si v záujme vlastnej bezpečnosti udržujte náležitý odstup.
 21. Ak máte odsedávačku, používajte ju len keď odpočívate a nezabudnite si ju pri lezení odcvaknúť.
 22. Pri lezení s deťmi odporúčame používať celotelový úväz a pomocné istiace lano. Na ferratu je povolené vstupovať s deťmi, a to len v sprievode a pod dozorom dospelej osoby.
 23. Na ferratu neodporúčame vstup deťom s výškou nižšou ako 1,5 m. Hrozí tu, že nedosiahnu na istiace prvky ferrát (laná a stúpačky) a zaseknú sa v exponovanom teréne.
 24. Pri pohybe po lanových mostoch a na lanovej sieti dodržujte predpísané povolené maximálne zaťaženie technických zariadení a maximálny povolený počet osôb daný vlastníkom ferrát. Na lanovom moste je maximálny povolený počet osôb obmedzený na 2 osoby.
 • 5 Záverečné ustanovenia
 1. Návštevníci ferrát majú pred vstupom na ferraty povinnosť oboznámiť sa s prevádzkovým a návštevným poriadkom.
 2. Každoročnú sezónnu uzáveru ferrát správca v dostatočnom predstihu oznámi prostredníctvom svojich webových stránok, webových stránok ferrát, sociálnych sietí, médií.

 

Sezónna uzávera:

Zimná uzávera od 01.12. do 30.04.

 

Trasy:

Trasa č 1 - pilier "dubová", obtiažnosť B/C, dĺžka 60 m, výška 42 m

Trasa č.2 – pilier "brezová", obtiažnosť B., dĺžka 69 m, výška 45 m

Trasa č.3 – výstupovka, obtiažnosť B, dĺžka 12 m, výška 7 m

Lanový most, dĺžka 15 m, výška 6 m

 

Kontakt na vlastníka:

Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

vladimir.vnuk@kocrnk.sk
0905/426 401
https://krizomkrajom.sk/

 

Kontakt na správcu:

Zoborský skrášľovací spolok, Panská dolina 971/65, 949 01 Nitra

artin@penzionartin.sk

Tel.:  +421(0)37/651 61 01                   
https://zoborsky-skraslovaci-spolok.webnode.sk/

 

Kontakt na požičovňu ferratových setov:

Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra
artin@penzionartin.sk

037/6516 101, 0905/439 272

https://www.penzionartin.sk/

 

Webová stránka ferrát:

www.viaferratazobor.sk

 

Tustické informačné centrum Nitra

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra

info@nitra.sk

037/7410 906, 037/16 186

https://www.nitra.eu/

 

Tiesňová linka: 112

Hasičský a záchranný zbor: 150

Linka záchrany (lekárske rady pre poskytnutie prvej pomoci): 0850 111 313